Kumina za mrsavljenje

Kumina za mrsavljenje

Kumin za・in za probavu: kumin je izuzetno dobar za varenje i re邸avanje mnogih problema digestivnog sistema. Aroma kumina, koja poti・e od aromati・nog organskog jedinjenja Cuminaldehyde, je glavni sastojak esencijalnog ulja kumina, koje aktivira pljuva・ne 転lezde u ustima i tako uti・e na primarno varenje hrane.

Slede・e jedinjenje koje se nalazi u kuminu, timol, stimuli邸e 転lezde koje lu・e kiselinu, 転u・ i enzime za varenje u stomaku i crevima. Ovaj za・in je odli・an lek za brojne stoma・ne probleme.

Kumin pored svega toga, uti・e na smanjenje gasova u stomaku, 邸to jo邸 pobolj邸ava varenje i apetit. Ako vas boli stomak, uzmite kumin sa toplom vodom i re邸i・ete sve probleme, zahvaljuju・i njegovim esencijalnim uljima, magnezijumu i natrijumu.

Hemoroidi: glavni uzrok hemoroida je lo邸e varenje i zatvor, zajedno sa infekcijama koje se mogu razviti u ranu u analnom traktu, koje tako・e izaziva zatvor.

Kumina za mrsavljenje

Kumin ima puno vlakana, stimuli邸e creva, ima antigljivi・na i antimikrobska svojstva, esencijalna ulja koja se sastoje od kuminaldehida i pirazina, pa deluje kao prirodan laksativ. Dodajte kumin u ishranu i ubrza・ete proces zaceljenja rana, oporavka od infekcija u sistemu organa za izlu・ivanje, i varenje. Dijabetes: iako su nau・na istra転ivanja jo邸 uvek u toku, prvi rezultati pokazuju da za・in kumin, zajedno sa nekim drugim za・inima, mo転e spre・iti 邸e・ernu bolest smanjivanjem 邸ansi od hipoglikemije.

Tako・e, pokazao se porast glukosurije, stanja u kom urin sadr転i previpe glukoze, 邸to za rezultat ima hipoglikemiju i dijabetes. Ispitivanja sa dobrovoljcima su u toku, ali prvi izve邸taji nagove邸tavaju da kumin mo転e biti mo・an u brobi protiv 邸e・erne bolesti! Nesanica: ovo je vrlo neobi・no svojstvo kumina. On deluje kao stimulans, a u isto vreme i opu邸ta. Ovo svojstvo se ne mo転e pripisati samo jednom sastojku kumina, ba邸 kao ni 邸to se insomnija ne mo転e vezati samo za jedan uzrok. Istra転ivanja nam govore da uzimanje vitamina pogotovo onih iz B kompleksa i dobro varenje, uti・u na dobar san.

Neke komponente esencijalnog ulja kumina su po prirodni hipnoti・ka i imaju umiruju・i efekat, 邸to nam poma転e da se re邸imo stresa i anksioznosti, faktora koji ・esto izazivaju nesanicu.

Problemi sa disanjem, astma i bronhitis : kofein koji ima stimuli邸u・e dejstvo i bogato aromati・no esencijalno ulje koje deluje kao sredstvo za dezinfekciju ・ine kumin idealnim za ot・epljenje disajnih puteva, razgra・ivanje nakupljene sluzi u respiratornom traktu i izbacivanje putem kijanja ili ka邸ljanja.

Eliminacijom velike koli・ine sekreta, spre・ava se dodatno talo転enje i organizam je na putu izle・enja. Prehlada: prehlada je obi・no, virusna infekcija koja napada na邸 organizam kada nam imuni sistem oslabi ili zaka転e. I u ovom slu・aju, esencijalna ulja deluju kao sredstvo za dezinfekciju i poma転u telu da se izbori sa virusom koji izaziva prehladu. Kumin isu邸uje vi邸ak sluzi i tako u ovom slu・aju, spre・ava nastanak ka邸lja. Kumin sadr転i gvo転・e i C vitamin, elemente koji su neophodni za zdrav imuni sistem, 邸to zauzvrat spre・ava prodiranje infekcija.

Vitamin C je prirodan antioksidant, 邸to je tako・e dobro jer sam po sebi ・ini odbranu od mnogih infekcija i toksina. Kumin za dojilje: ovaj za・in u sebi ima puno gvo転・a, 邸to je va転no za majke koje doje, 転ene koje su u drugom stanju ili imaju menstruaciju, po邸to je njima gvo転・e najpotrebnije.

Zahvaljuju・i timolu koji poja・ava lu・enje u 転lezdama uti・e i na mle・nu 転lezdu, pa kumin olak邸ava i poja・ava lu・enje mleka kod dojilja. A ukoliko ga uzimate sa medom, kumin mo転e biti jo邸 bolji! Ovaj za・in sadr転i iznena・uju・e mnogo kalcijuma oko miligrama u grama, tj.

Kalcijum je va転an sastojak mleka, pa eto jo邸 jednog razloga zbog kog je kumin dobar za majke koje doje.

Kumin će odlično da se stopi sa slatkim krompirom, bundevom, šargarepom, tikvicom i karfiolom. Bez obzira na to, uvjereni smo da će velika većina vas, koji isprobate kumin dijetu, uočiti pozitivne rezultate. Sponzorisani linkovi.

Anemija: kao 邸to je ve・ re・eno, za・in kumin sadr転i puno gvo転・a, vi邸e od 66 miligrama na grama, 邸to je pet puta vi邸e od doze koja nam je potrebna. Gvo転・e je glavni sastojak hemoglobina u crvenim krvnim zrncima. Hemoglobin je taj koji prenosi kiseonik u sve ・elije u organizmu i kad njega imamo manje nego 邸to bi trebalo, nastaje anemija. Dakle, ukoliko ste malokrvni, dodajte kumin u svoju svakodnevnu ishranu i izbegnite simptome anemije kao 邸to su umor, anksioznost, opadanje kognitivnih funkcija, i problemi sa varenjem.

Koncentracija i kognitivne funkcije: pored toga 邸to ima brojna lekovita svojstva kumin za・in je dobar i za pobolj邸anje koncentracije. Koli・ina gvo転・a koja se nalazi u kuminu pove・a・e proizvodnju hemoglobina i spre・i・e anemiju, ali, pove・an protok krvi je koristan i za druge stvari. Kada imate dobru cirkulaciju, dovoljne koli・ine kiseonika sti転u do svih organa i mozga, zbog ・ega celo telo optimalno funkcioni邸e. Dovoljne koli・ine kiseonika u mozgu pove・avaju kognitivne performanse i smanjuju mogu・nost od pojave poreme・aja poput Alchajmerove bolesti i demencije.

Za druge organe, pove・ana prokrvljenost pospe邸uje njihov rad i ubrzava metabolizam, 邸to ja・a zdravlje, snagu i spre・ava preveremeno starenje. Problemi sa ko転om: skoro svi znaju da je E vitamin dobar za ko転u i spre・avanje prevremenih znakova starosti.

Kumin začin – upotreba za mršavljenje, probavu i zdravlje, recepti, cena

On je taj koji ko転u ・ini mladom i sjajnom. Ovo je vitamin kog ima u izobilju u kuminu. Esencijalna ulja koja se nalaze u kuminu imaju antigljivi・na svojstva i deluju kao sredstva za dezinfekciju, 邸to spre・ava mikrobe i gljivi・ne infekcije da uti・u na ko転u. No, nisu svi problemi sa ko転om samo infekcije, neki su jednostavno, rezultat starenja.

Kumina za mrsavljenje

Vitamin E se pona邸a kao antioksidant i bori se protiv slobodnih radikala koji napadaju ko転u, i izazivaju bore, pege i vise・u ko転u. Ovo svojstvo, u kombinaciji sa antibakterijskim dejstvima kumina, ・ini ko転u lepom i zdravom, ・ak i u poznim godinama.

U tom slu・aju, kumin mo転e biti od velike pomo・i. Osobe koje redovno konzumiraju kumin imaju zna・ajno manje prisustvo ・ireva, bubuljica, osipa i drugih znakova nakupljanja toksina. Komponente kumina kao 邸to su kuminaldehid, timol i fosfor su dobri za detoksikaciju i oni redovno uklanjaju otrove iz tela.

Zdrav na・in za izbacivanje toksina iz organizma je putem sistema organa za izlu・ivanje, a ne pojavom ・ireva. Sjemenke kumine možete kupiti u ljekarnama ili odjelima za začinjavanje u trgovinama. Rok trajanja plodova u medi.

Ostavite odgovor

Imunitet: kao 邸to je

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *